Stav handel og næringspark

Sveberg Handels- og Næringspark har en attraktiv og strategisk beliggenhet ca 20 km øst for Trondheim og ca 15 km vest for Stjørdal.

Området har gode eksponeringsmuligheter mot E6. Ny vei bygges fra Svebergkrysset inn til området. Tomtene leveres oppfylt til grovplanerte nivåer ca. 0,3 meter under nivåer som vist i tomteplanen. Fyllmassene vil være sanfengt sprengt fjell fra ny vei. Planlagt overtakelse ferdig planerte tomter fra september 2018.

Tomter fra ca. 10 daa fradeles. Det blir etablert aksjeselskap for hever tomt. Tomter selges gjennom salg av aksjeselskapet som eier tomten. Området skal benyttes til kontor og industri samt plasskrevende handels- og tjenestevirksomhet. Kjøpesenter inngår ikke i formålet.
Grad av utnytting innenfor planområdet skal være minimum %-BYA = 50 % og maksimum %- BYA = 75 %. Viser til vedlagt reguleringsplan.

Parkering

Som en del av byggeprosjektet skal det være satt av nok areal til parkering for både bil og sykkel for tilsatte og besøkende.
Ved etablering er det følgende krav til parkeringsplasser:
Kontor 100 m² BRA Maksimum 2,0 Minimum 2.0. Lager og industri * 100 m² BRA Minimum 1,0 Minimum 1,0. Forretning * 100 m² BRA Minimum 2,0 Minimum 2,0 *inkludert det kontorareal som er naturleg tilhørende den enkelte bedrift.
Kommunen kan fravike disse krav på grunnlag av en konkret analyse av parkeringsbehovet for eit byggeprosjekt.
Parkeringsarealet på terrengnivå skal gjennom etablering av kantvegetasjon og inndeling skal ha ei utforming som fører til at inntrykket av ei stor, sammenhangende flate blir redusert.

Link Finn-annonse: https://www.finn.no/realestate/businessplots/ad.html?finnkode=129464940

  • Areal

  • Parkering