Torgarden

Varsel om planoppstart og høring av planprogram for detaljreguleringsplan Torgarden, del av gnr/bnr. 310/1, 311/1, m.fl.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt detaljreguleringsplan for Torgarden, del av gnr/bnr. 310/1, 311/1, m.fl. i Trondheim kommune. Planarbeidet bygger på et samarbeid med Henning Larsen Arkitekter/Rambøll Norge AS, avd. Trondheim.

Hensikten med planarbeidet er å regulere et tidligere landbruksområde til industri- og næringsformål for å imøtekomme etterspørselen etter næringsareal på Torgård med at plasskrevende virksomheter skal flyttes vekk fra mer sentrale byutviklingsområder. Rammer for bebyggelsen vil være i samsvar med overordnede føringer. Saken er i tråd med byutviklingsstrategien for Trondheim, punkt 5 om «rett virksomhet på rett sted»: «Bedrifter som trenger mye areal lokaliseres langs hovedvegnettet. Arealene skal klargjøres og fortettes. Ingen omdisponering av slikt areal.» Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Planområdet er i gjeldende KPA avsatt til «framtidig næringsvirksomhet».

Krav om planprogram og konsekvensutredning (KU)

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.2 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger på miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger av 1.juli 2017 med vedlegg ligger til grunn for vurdering om konsekvensutredning skal gjennomføres. Tiltaket faller inn under tiltak som alltid skal ha planprogram og KU, jf. Forskrift om KU vedlegg 1, punkt 24: «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2». Det er gjort en overordnet konsekvensutredning (i KPA/ KDP Tiller) for omdisponering av arealbruken til utbyggingsformål. Men det er ikke gjort en konsekvensutredning av det konkrete tiltaket, jf. Veilederen for KU for planer etter pbl, juni 2021, der punkt 1.6 tar for seg unntakene.

Hensikten med varselet og medvirkning

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. Naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes. Etter at plandokumentene er utarbeidet og politisk behandlet i kommunen vil planforslaget sendes ut på høring. Etter høringsperioden vil planforslaget revideres før det kan vedtas av kommunestyret.

Mer informasjon og kontaktinfo

Planprogrammet, varslingsbrev, varslet plangrense og referat fra oppstartsmøte ligger som vedlegg på denne siden. Der finnes mer informasjon om planarbeidet. 

Innspill til planarbeidet og planprogrammet sendes til:

Henning Larsen
Kobbes gate 2 PB 9420 Torgarden

N-7493 Trondheim

eller til eirik.lind@henninglarsen.com innen 25. september 2023

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Eirik per telefon +47 906 38 584